To Order Call 310-393-6642
9 AM - 5 PM PST

Traditional Chinese Medicine Classic Formulas

Download detailed information about our Traditional Chinese Medicine Classic Formulas

List of Formulas: The percentage of certified organically grown and organic wild-crafted herbs in each formula follows.

Ba Zhen Tang – 100%
Bu Zhong Yi Qi Tang – 90%
Chai Hu Shu Gan San – 70%
Ding Chaun Tang – 93%
Du Huo Ji Sheng Tang – 100%
Er Chen Tang – 70%
Gui Pi Tang – 86%
Huo Xiang Zheng Qi San – 92%
Jiao Ai Tang – 91%
Jin Gui Shen Qi Wan – 100%
Ling Zhi Wan – 100%
Liu Wei Di Huang Wan – 100%
Long Dan XIe Gan Tang – 100%
Ma Zi Ren Wan – 88%
Shen Ling Bai Zhu San – 100%
Tian Wang Bu Xin Dan – 100%
Wen Jing Tang – 92.5%
Wu Ling San – 100%
Xiang Sha Liu Jun Zi Tang – 90%
Xiao Chai Hu Tang -100%
Xiao Yao San – 100%
Xue Fu Zhu Yu Tang – 100%
Yi Guan Jian – 100%
Yin Qiao San – 86%
Yu Ping Feng San – 100%

Practitioner LoginThe Blue Dragon Difference:

 • Highest Percentage of Organic Herbs
 • 100% Herb - No Fillers
 • "De Dao Herbs"
 • Lowest Sulfur and Heavy Metals
 • Micromesh For Superior Assimilation
 • No Endangered Species
 • Safer High Ion Beam Sterilization
 • The "Four GPS" or Good Practices
  1. GAP - Good Agricultural Practices
  2. TGPP - Traditional Good Processing Practices
  3. GMP-ISO 9001 - Good Manufacturing Practices
  4. GLP - Good Laboratory Practices
 • Guaranteed Potency Herbs
Learn More:

Products:Website built by Evotion Technology Services